महाराष्ट्र शासन

मुख्य वनसंरक्षक (प्रादेशिक), नागपूर

वनरक्षक,लिपिक-नि-टंकलेखक,शिपाई सरळ सेवा वृत्तस्तरीय पदभरती-२०१४ व २०१५

वनरक्षक पदाच्या माजी सैनिक आरक्षणातील उमेदवारांची निवड व प्रतीक्षा यादी

वनरक्षक पदाच्या माजी सैनिक आरक्षणातील उमेदवारांची सुधारित गुणवत्ता यादी

वनरक्षक पदाच्या माजी सैनिक आरक्षणातील उमेदवारांचा सुधारित निकाल

सरळसेवा वनरक्षक पदभरती निवड यादीतील उमेदवारांची विभागनिहाय यादी

लिपिक-टंकलेखक,शिपाई व वनरक्षक पदाच्या निवड व प्रतीक्षा यादीबाबत सूचना

लिपिक-टंकलेखक,शिपाई व वनरक्षक पदाकरिता निवड व प्रतीक्षा यादी

१६/२५ की. मी. चालण्याच्या शारिरीक क्षमता चाचणीसाठी पात्र ठरलेल्या उमेदवारांची यादी

लिपिक-टंकलेखक व शिपाई पदाच्या उमेदवारांकरिता सूचना

शिपाई पदाकरिता रोल नंबरनिहाय प्राप्त गुणांची यादी

शिपाई पदाच्या लेखी परीक्षेची प्रश्नपत्रिका

शिपाई पदाच्या लेखी परीक्षेची आदर्श उत्तरतालिका

लिपिक-टंकलेखक पदाकरिता रोल नंबरनिहाय प्राप्त गुणांची यादी

लिपिक-टंकलेखक पदाच्या लेखी परीक्षेची प्रश्नपत्रिका

लिपिक-टंकलेखक पदाच्या लेखी परीक्षेची आदर्श उत्तरतालिका

वनरक्षक पदाकरिता पात्र उमेदवारांसाठी(पुरुष २५ की. मी.,महिला १६ की. मी)चालण्याच्या शारिरीक क्षमता चाचणीबाबत सूचना

वनरक्षक पदाकरिता ३/५ की.मी.शारिरीक क्षमता चाळणी चाचणीत प्राप्त गुण व १२ वी मधे प्राप्त गुणांच्या ८७.५०% भारांकनानुसार उमेदवारांचा निकाल

वनरक्षक पदाकरिता ३/५ की.मी.शारिरीक क्षमता चाळणी चाचणीनंतर मुळ दस्तऐवज तपासणीकरिता पात्र उमेदवारांची यादी

शिपाई पदाच्या उमेदवारांसाठी मुळ दस्तऐवज तपासणीचा कार्यक्रम

लिपिक-टंकलेखक पदाच्या उमेदवारांसाठी मुळ दस्तऐवज तपासणीचा कार्यक्रम

जाहिरात

अर्ज भरावयाच्या महत्वाच्या सूचना

अर्जाचा नमुना

ऑनलाईन अर्ज